top of page
BHU_사진_8.jpg

Universe

​베트남 분양

KakaoTalk_20210124_171043834_02.jpg

Universe

  • 위치: Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Phường Hố Nai,
    Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
     (하노이 대로변, 호나이동, 비엔화시, 동나이성)

  • 총면적: 28.933,7m²

  • 규모 및 구성: 7개동

  • 아파트구성: 총 1,931 세대

Bien Hoa Universe Complex는 가장 빠르게 성장하는 도시중 하나인 Bien Hoa의 심장에 위치하고 있으며, 이 지역은 동나이에서 가장 번화한 중심지로 입주민들이 보다 편리하고 활발한 삶을 누릴 수 있습니다.

Xa Lộ Hà Nội 대로변에 위치한 Bien Hoa Universe Complex 프로젝트는

베트남의 남부 주요 경제 지역과 중부지역, 서부고원 지방을 연결하는 중심지의 역할을 담당하는 지리적 특징을 지니며 이로 인해 베트남 전역으로의 이동,  접근성이 우수합니다.

그림2.png

시원한 바람이 부는 아파트

360도 뷰로  맑고 푸른 하늘을 감싸 안아주는 아파트

Bien Hoa Universe Complex는 아파트 단지 사이에 자연스럽게 바람이 통하도록 만들어 시원한 개방감과 신선한 분위기를 조성하도록 설계되었습니다.

 

그림3.png

모든 각도에서 즐기는 쾌청함

조화롭게 배열된 녹지 공간은 입주민들에게 자연 친화적이고, 쾌적한 공간을 선사합니다. 아름다운 녹지가 주는 여유로움과 즐거움, 쾌적함을 누릴 수 있습니다.

그림5.png

편리한 종합 시설

다양한 커뮤니티 시설은 다채로운 입주민들의 니즈를 충족시키도록 보다 편리하고 현대적인 생활을 위해 설계되었습니다.

2 Bed

3 Bed